Målgruppe

På Egehøjvej er målgruppen børn, som på indskrivningstidspunktet er i alderen 4-15 år og som er i risiko for at gennemgå en fejludvikling i de aktuelle leveforhold.

På Egehøjvej 34 er der tale om børn, der udviser betydelige kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder og ofte er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder med behov for omsorg og støtte til trivsel og udvikling.

Derudover er der fokus på børnenes familie/netværk.

Børnene kan være emotionelt ustabile og have oplevet mange svigt og nederlag. Derfor har de en dyb mistillid til voksne og kan dermed have svært ved at kende, håndtere og udtrykke egne følelser. Børnene har ofte en meget lille selvværdsfølelse, og de har et forvrænget billede af eget liv og kunnen. Dette bevirker, at flere af børnene har udadreagerende adfærd i konflikt- eller kravsituationer, da de har brug for meget voksen guidning for at udtrykke sig anderledes. 

Børnene har brug den tryghed og overskuelighed professionelt personale kan give og de har brug for struktur, således at deres dag kan forløbe hensigtsmæssig. Det vil sige, at forudsigelighed og kendte ansigter i personalegruppen er af stor vigtighed.

Alle børnene har brug for tæt voksenkontakt, hvor barnet kan guides i, hvordan de agerer i det sociale felt og støttes i håndtering af eget liv og følelser. Endvidere er det vigtigt, at den enkelte voksne kender børnene godt og kan forudsige konflikter, og ved, hvilke rutiner og adfærdsmønstre, det enkelte barn har i konfliktsituationer.