ERA-Konsulent

I nogle familier er det hensigtsmæssigt, at foretage tests, som vil medvirke til et mere fokuseret blik på, hvad der skal arbejdes med i forhold til familiens specifikke problemer.

Early Relationship Assessment (ERA)

En test står aldrig alene, men kan være med til at give en indikation på for eksempel problematikker i samspillet mellem omsorgsperson og barn.

Børn og Familie - udførerområdet, Randers anvender tests, som led i den handlingsorienterede praksis, og tests bliver altid brugt i sammenhæng med og i samforståelse af samtaler, observationer og i interaktion med familien.

Early Relational Assessment (ERA), er en undersøgelsesmetode for familier med børn i alderen 0-3 år, hvori indgår observation, analyse og vurdering af den tidlige relation mellem barn og omsorgsperson. Metoden afdækker barnets evne til at indgå i relation og dermed danne tilknytning til omsorgspersonen.

Metoden er rettet mod:

FORÆLDRE: Hvor der foreligger en bekymring for barnets udvikling grundet forældrenes situation, f.eks. misbrugsproblematikker, psykiske og eller fysiske diagnoser, forældrekompetencer etc. Der kan derfor være bekymring for, om forældrene responderer hensigtsmæssigt på barnets behov og signaler, basalt såvel som følelsesmæssigt.

PLEJEFAMILIER: Midlertidige eller kortvarende ophold, hvor det er nødvendigt at afklare barnets evne til at indgå i relation med det mål at afgøre barnets sårbarhed og fremtidige behov. Ved længerevarende ophold såfremt det vurderes eller skønnes, at der er forstyrrelse i relationen, som medfører et uhensigtsmæssigt tilknytningsmønster hos barnet, og hvor plejeforholdet derfor skal ændres.

PERSONALE: der arbejder med børn i den aldersrettede målgruppe, hvor hensigten er, at barnet skal videre i plejefamilie og der forinden skal foreligge en beskrivelse/profil ift. en eventuel tilknytningsforstyrrelse hos barnet , som vil have indflydelse på kompetencerne i den kommende plejefamilie. Undersøgelsen skal foretages med barnets primære omsorgsperson.

ERA metoden fokuserer på samspillets indhold og kvalitet; barnets oplevelse af omsorgspersonen, dennes oplevelse af barnet, de affektive og adfærdsmæssige karakteristika de hver især bibringer interaktionen, samt kvaliteten og interaktionen i forholdet. Dette til vurdering af styrkefelterne og de problematiske felter i samspillet. Der udarbejdes profiler med henblik på eventuelle foranstaltninger.

ERA-konsulenten videooptager sekvenser af bestemte hverdagssituationer mellem omsorgsperson og barn. Herefter besvarer konsulenten detaljerede testspørgsmål og derudfra vurderes og reflekteres mønstrene i samspillet mellem omsorgspersonen og barnet.

Videooptagelserne består af tre sekvenser af gentagne hverdagssituationer, for eksempel spisesituationen. Hver af situationerne fungerer som et vindue til at forstå, hvad der sker i forholdet mellem forælder og barn. Hver situation opleves forskelligt; nogle fremkalder konfliktmæssige følelser og andre en følelse af kompetence hos forælderen.

I forhold til barnet analyseres

  • Barnets humør
  • Barnets ene til effektregulering og selvberoligelse
  • Barnets adfærd og tilpasningsevne
  • Barnets aktivitetsniveau
  • Barnets evne til kommunikation

Analysen munder ud i en konkret vurdering og beskrivelse af barnets behov, set i relation til sund følelsesmæssig udvikling, samt indikatorer for muligheder for at kunne udvikle et sundt og trygt tilknytningsmønster mellem barn og den nære omsorgsperson.

Endeligt vurderes samspillet og kvaliteten heraf mellem barn og den primære nære omsorgsperson.

ERA-konsulenter v. Børn og Familie Udførerområdet er uddannede v. klinisk psykolog Anna Rosenbeck.

Kontakt

Infanterivej 33, 8930 Randers NØ
Administration og omstilling: 89 15 82 00
Mail: lea.mikkelsen@randers.dk eller connie.rasmussen@randers.dk