Familiecentret - Randers (tidligere BFU)

Familiecentret (tidligere Børn og Familie udføreområdet) er organiseret i to afdelinger, der begge omfatter både forebyggelse og anbringelse: En enhed for børn og deres familier, en enhed for dagbehandling og en enhed med familieplejekonsulenter.

Leder af Børn og Familie udførerområdet er Hanne Willemoes Knudsen.

I forbindelse med den nye organisering på børn og familie udførerområdet har medarbejderne fået en række nye redskaber, der er inspireret af, hvordan svenskerne arbejder med området. For eksempel skal barnet og dets familie indgå en kontrakt med kommunen om, hvordan de selv kan være til med løse de problemer, de har.  Med andre ord skal familien nu deltage mere aktivt i at løse deres egne problemer, selvfølgelig med den hjælp og støtte de har brug for.

Læs mere om Familiecentret her

Kontakt

Leder Hanne Willemoes Knudsen
Telefon: 89 15 82 01
Mail: hanne.willemoes.knudsen@randers.dk

Familiecentret - DøgnFamilie

Døgn og familie v/ Børn og Familie udførerområdet (BFU), ligger i Randers Nordby på 1.salen af et stort treplanshus.

Døgn og Familie, har i alt 7 værelser, som er indrettet med sofasenge, sofaborde med videre. Derudover er der pusle -og badeværelser, stort moderne fælleskøkken og en hyggelig opholdsstue.

Værelserne, til den enkelte familie, gør det muligt at trække sig fra fællesskabet efter behov.  Udenfor er der et stort grønt område med mulighed for at grille, have udendørsaktiviteter og leg.

Der er plads til i alt syv familier.

Tilbuddet er målrettet familier, hvor der er bekymring for forældrenes evne til at tage vare på barnet og/eller familier i akut krise, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt barnet skal anbringes eller i aflastning.

Målet med opholdet på Døgn og Familie, er at øge mulighederne for, at forældre og børn fortsat kan bo sammen eller at forældrene fortsat kan være en del af barnets liv.

Et ophold på Døgn og Familie BFU Randers har typisk en varighed af tre til seks måneder.

Der er tværfagligt samarbejde med blandt andre sundhedsplejen og medarbejdere på barselsgangen.

Personale

Personalegruppen på Døgn og Familie er alle familiebehandlere med en pædagog eller socialfaglig baggrund med bred erfaring indenfor familiearbejdet. Derudover er tilknyttet interne supervisorer med psykologfaglig baggrund.

Organisatorisk

Organisatorisk hører Døgn og familier, Randers under enheden Børn og Familie – udførerområdet (BFU) på infanterivej 33. Konstitueret leder er Hanne Willemoes Knudsen.

Organisationen, BFU, Randers beskæftiger i alt 115 professionelle; socialpædagoger, familiekonsulenter – og behandlere med social og pædagogfaglig baggrund , familiestøtter med sundhedsfaglig baggrund samt psykologer med autorisation.

Målgruppen på Døgn og Familie, BFU Randers er blandt andre:

 

Familier med børn I alderen 0-12 år, hvor der er risiko for barnets trivsel og udvikling, og hvor det ikke er forsvarligt, at barnet bliver i hjemmet.

 

Familier, hvor forældrenes forældreevne og kompetence er uafklarede, og hvor barnets basale behov ikke dækkes.

 

Familier i krise, hvor en akut familieanbringelse er nødvendig.

 

Familier, hvor en anbringelse af barnet/børnene måske kan undgås ved anbringelse af familien gennem en periode.

 

Familier, der har behov for en særlig massiv familierettet indsats.

 

Familier med spædbørn, hvor massiv indsats i dagtimerne ikke anses for dækkende.

 

Døgn og Familie, BFU Randers kan med få timers varsel modtage familier, hvor der er akut og stærk bekymring for barnets trivsel. Døgn og Familie, BFU Randers har god erfaring med de akutte anbringelser.

 

VISITATION OG YDELSER

 

Hvad indeholder tilbuddet?

 ·         Visitation – og opstartsmøde med forældre, fagkoordinator samt myndighedsperson fra købskommune med opstilling af klare mål for familiens ophold (handleplanen). Her aftales ny dato for opfølgningsmøde.

·         Familien tilbydes en primær samt en sekundær familiebehandler

·         Klare tilbagemeldinger til købskommune efter seks til otte uger (opfølgningsmøde) samt efter behov.

·         Forældrene støttes desuden i koordinering af indsatsen i forhold til forældre og barns netværk(kontakt til dagpleje, børnehave, skole, familie mv.) Pladsanvisningen inddrages, hvis barnet skal i dagtilbud. Skole afklares ved anbringelse efter aftale med købskommune og evt. PPR.

·         Løbende systematisk skriftlig beskrivelse af familiens udvikling og barnets trivsel i veldokumenteret dagbogsprogram. Skrivelserne munder ud i en statusrapport.

·         Trivselsmøder med forældre og personale en gang ugentligt.

·         Familiebehandling

·         Uddannet fagligt personale i døgndækning

·         Skriftlig status til købskommune med udgangspunkt i handleplanen udarbejdet ved visitationen.

Hvad indeholder tilbuddet ikke?

Psykologisk forælderkompetenceundersøgelse. Udbydes særskilt.

Terapiforløb som sandplay. Dette kan tilkøbes.

Tolkebistand er ligeledes ikke en del af tilbuddet, men kan arrangeres og tilkøbes.

ERA(early relational assessment) - metoden som anvendes til at undersøge barnets relation til den primære omsorgsperson og på sigt beskrive barnets tilknytningsmønster. Denne ydelse kan tilkøbes.

Visitation

Randers kommune

-          sikrer Døgn og Familie BFU §50 undersøgelse og medvirken til udarbejdelse af omdrejningspunkter i handleplan med klare mål for døgnopholdet på Døgn og familie, BFU Randers

-          opfølgningsmøde efter seks til otte uger

-          Skriftlig status efter tre måneder

-          Afslutningsrapport efter aftale

Døgn og Familie, BFU Randers, forpligter sig til løbende at underrette familieafdelingen om, hvorvidt familien profiterer af opholdet, så myndigheden på oplyst grundlag kan vurdere tilbuddets rigtighed for den enkelte familie

Ekstern kommune

 -          Klare tilbagemeldinger til myndighedsperson i købskommune efter behov og opfølgningsmøde efter seks til otte uger

-          Døgn og familier BFU Randers udarbejder løbende interne udviklingsbeskrivelser. Skrivelserne munder ud i en statusrapport efter tre måneder

 -          Købskommune sikrer Døgn og Familie BFU §50 undersøgelse og medvirker ved visitationen til udarbejdelse af omdrejningspunkter i handleplan med klare mål for døgnopholdet på Døgn og familie, BFU Randers

-          Døgn og Familie BFU Randers forpligter sig til løbende at underrette købskommune om, hvorvidt familien benefiterer af opholdet, så købskommune på oplyst grundlag kan vurdere tilbuddets rigtighed for den enkelte familie

-          Døgn og Familie udarbejder efter tre måneder en skriftlig status til købskommune med udgangspunkt i handleplanen udarbejdet ved visitationen.

 

Adresse

Infanterivej 33, 8930 Randers NØ

Kontakt

Konstitueret afdelingsleder Birgitte Ludvigsen

bbl@randers.dk

tlf: 89158270

Familiecentret - Dag

Enheden Familiecentret består af Familie-døgninstitutionen og familieplejekonsulenter på Infanterivej 33 og dagbehandling på Gl. Stationsvej 9.

Hanne Willemoes Knudsen er leder af Familiecentret.

I Familiecentret er vi optaget af, at yde høj faglig kvalitet i samarbejde med familien, for at skabe den bedst mulige indsats. Familien indgår i en dialog og kan på den måde være medbestemmende i forhold til at løse de problemer, de har. Med andre ord deltager familien aktivt i at løse deres egne problemer.

I dette arbejde inddrages familiens netværk og andre relevante aktører i et tværgående samarbejde.

Familie- og individuel behandling, råd, støtte og vejledning 

Du og din familie vil tilbydes nye ideer og muligheder ift. netop det, der er jeres største udfordringer.

Dette sker ved hjælp af støttende samtaler i eget hjem eller i Familiecentret, behandlingsforløb og intervention, samt ved deltagelse i samarbejde med for eksempel eget netværk, pædagoger, sundhedspersonale, lærere og familierådgiveren m.fl.. Familiehuset tilbyder også døgnophold til hele familien.

Et forløb i Familiecentret varer i gennemsnit mellem 3 måneder og 1 år og tilrettelægges, så det bedst muligt passer ind i forhold til familiens hverdag, skole og arbejde.

Familiecentret kan bl.a. tilbyde:

 • Individuelle samtaleforløb
 • Forældrekurser
 • Gruppe for børn af psykisk syge
 • Sandplay
 • Theraplay
 • Krise intervention
 • Sorggruppe
 • Familiekonsulent
 • Familiestøtte
 • Dag- og døgnophold
 • Psykolog
 • Supervision
 • Massiv støtte i hjemmet
 • Overvåget og støttet samvær

Kontakt

Afdelingsleder Mariann Kaster

tlf. 89158205

Marianne.kaster@randers.dk

Flygtninge

Målgruppe

Flygtningefamilierne med børn, der hører under Familiecentret, er FN kvote 2 flygtninge, som Danmark ifølge FNkonventionerne er forpligtet til at modtage.

Når flygtningefamilierne ankommer til Randers, bliver de mødt af Familiekonsulenterne, som hjælper med indflytning i lejlighed og den første tid herefter søger at få struktur på familiernes praktiske liv såsom at:

 • Blive tilmeldt daginstitution/skole
 • Helbredsundersøgelse
 • Blive tilmeldt sprogskole
 • Mv.

Familierne kan kendetegnes ved at have oplevet krig og forfølgelse og flertallet har oplevet voldsomt traumatiserende begivenheder.

Under krig og flugt er barnets livsvilkår og muligheder for at få dækket de basale behov ustabile, dette gælder også for forældrene, som uanset hvor meget de ønsker det, ikke kan tilbyde deres børn en forudsigelig og tryg hverdag. I perioden under krig, flugt og den første tid i Danmark, er der ofte ikke overskud til at yde omsorg, hvilket bevirker, at børnenes basale behov for at føle tryghed ikke bliver tilgodeset, og nogle oplever også at deres forældre og dermed trygge base, ikke er nærværende på en måde, der er tryg og genkendelig for dem.

Billedet er, at flygtningefamilierne er præget af traumer, og at disse traumer influerer måderne at være familie sammen på. Vi ved, at traumatiske oplevelser kan få betydning for børns emotionelle, kognitive og moralske udvikling, fordi de influerer på barnets billede af sig selv og barnets virkelighed, og når forældrenes funktion bærer præg heraf påvirkes børnenes trygge verdensbillede negativt. Traumerne forfølger familierne og influerer også deres nye liv i Danmark. Udover at familierne møder en ny kultur og nye måder at være familie på, skal de også lære at leve med de voldsomme begivenheder, de har stået i, ligesom sorg og krise er en del af deres hverdagsvilkår og en proces de skal igennem.

Metode

Familiekonsulenterne tilbyder flygtningefamilierne:

 • Praktisk og pædagogisk støtte
 • Familiebehandling
 • Aktiviteter og samtaler med den enkelte børn i familien
 • Netværksskabende aktiviteter; cafe`- ungegruppe og lignende.

Familiekonsulenterne har i forvejen bred erfaring med familiearbejdet, og tilbyder forældrene dels familiesamtaler (med tolk i begyndelsen), støtte i forbindelse med skolestart og samarbejdet med lærere og pædagoger. Derudover undervises i dansk kultur og børneopdragelse ligesom et vigtigt omdrejningspunkt er analyse af familiedynamikkerne og samarbejde med henblik på at få skabt sunde familiemæssige strukturer.

Børnene har ofte mistet tilliden til omverdenen, hvilket medvirker til, at de kan have vanskeligt ved at bevæge sig trygt i verden, og nogle gange reagerer børnene uhensigtsmæssigt på (for udenforstående) småting. Dette afdækkes og søges ændret via samtaler og praksispædagogiske aktiviteter.

Vi tilbyder blandt andet aktiviteter og småture til for eksempel parker og biblioteket for at vise barnet, at verden er tryg, og at andre mennesker er til at stole på. Jo mere barnet bevæger sig blandt andre og i forskellige kontekster med en positiv oplevelse, des mere afslappet bliver barnet, og med tiden finder de fleste børn tillid til, at andre vil det godt.

Enkelte familier er så stærkt traumatiserede at der etableres psykolog og-eller psykiatrisk hjælp. Derudover er der samarbejde med Traumecenteret i Århus.

Frivillige

I 2015 har Familiecentrets Flygtningegruppe indgået et samarbejde med Venligboerne i Randers Kommune. Herigennem er det planen at få etableret et frivillig-netværk af randrusianske borgere, der, på frivillig base, vil indgå i arrangementer med de flygtningefamilier, der modtages i Randers Kommune i 2016.

Medarbejdere

Alle medarbejdere i flygtningegruppen har en social-pædagogfaglig baggrund med erfaring i arbejdet med flygtningefamilier. Personalet påbegynder uddannelsesforløb med fokus på PTSD og traumebehandling. Der er desuden tilknyttet en psykolog til varetagelse af samtaleforløb og sparring med personaler.

Kontakt

Orla Ejås Jørgensen
Tlf: 89 15 82 06
Mail: orla.ejaas.jorgensen@randers.dk